ความเกี่ยวข้องขององค์การนิรโทษกรรมสากล (Amnesty international) กับคนรักเพศเดียวกัน(Homosexual)

amnestry

องค์การนิรโทษกรรมสากล ซึ่งเป็นองค์การเคลื่อนไหวที่เป็นอิสระ ที่ทำงานปกป้องการ ละเมิดสิทธิ มนุษยชนขั้นพื้นฐาน

องค์การได้ทำงานเผยแพร่ให้ชาวโลกได้รับรู้ผ่านกิจกรรมการให้การศึกษาด้านสิทธิมนุษยชน บนพื้นฐานปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนที่ประชาคมโลกได้ประกาศใช้ โดยมีภาระกิจหลัก ในการรณรงค์เพื่อปลดปล่อยนักโทษทางความคิดอย่างไม่มีเงื่อนไข ซึ่งได้แก่ บุคคลที่ถูกกักขัง เพราะสาเหตุแห่งความเชื่อเรื่องสีผิว เพศ เชื้อชาติ ภาษา หรือศาสนา โดยที่เขาไม่เคยใช้หรือ สนับสนุนงานการกระทำที่ใช้ความรุนแรง

ให้มีการพิจารณาคดีนักโทษการเมืองอย่างยุติธรรมและรวดเร็ว คัดค้านโทษประหารชีวิต การทรมาน และการปฏิบัติต่างๆ ซึ่งโหดร้ายต่อนักโทษ
คัดค้านการวิสามัญฆาตกรรมและการหายสาบสูญของบุคคล ส่งเสริม เผยแพร่ และสนับสนุนงานด้านสิทธิมนุษยชน

องค์การนิรโทษกรรมสากล เป็นองค์กรอิสระที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ และรับการสนับสนุนจากรัฐบาล พรรคการเมือง ศาสนา หรือ ลัทธิใดๆ หรือผู้เคราะห์ร้ายทั้งสิ้น

ทุนในการดำเนินการได้มาจากค่าสมาชิกและเงินบริจาคจากสมาชิกทั่วโลกโดยไม่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพื่อความเป็นอิสระในการทำงาน .

ข้อเรียกร้องต่อการปกป้องสิทธิมนุษยชนของกลุ่มบุคคลเพศที่สามขององค์การนิรโทษกรรมสากล

1. ให้ปลดปล่อยนักโทษทางความคิดในทันทีและไม่มีเงื่อนไข รวมไปถึงบุคคลที่ถูกจำคุกเนื่องจากว่าเป็นบุคคลเพศที่สาม หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น หรือบุคคลใดก็ตามที่ถูกจำคุกเนื่องจากว่าให้การสนับสนุนสิทธิของบุคคลเพศที่สาม

2. ให้มีการทบทวนหลักข้อกฎหมาย ที่มีผลบังคับให้จับกุมบุคคลใดก็ตาม ที่เป็นเพศที่สาม หรือบุคคล ที่มีความสัมพันธ์กับบุคคลเพศเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องเป็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น

3. ให้มีการหยุดการข่มขืน การล่วงละเมิดทางเพศ การทรมาน และการปฏิบัติไม่ดี ต่อบุคคลต่าง ๆ รวมถึงบุคคลเพศที่สาม โดยภาครัฐบาล ควรที่จะยุติการปฏิบัติที่ทารุณและลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ต่อนักโทษ รวมไปถึงความพยายามที่จะบังคับให้มีการรักษานักโทษเพื่อให้หายขาดจากการเป็นบุคคลเพศที่สาม

4. หยุดการประหัตประหาร การสังหารนอกกฎหมาย ต่อบุคคลเพศที่สามโดยเจ้าหน้าที่รัฐ และรัฐบาล ต้องหยุดการละเมิดเหล่านี้โดยทันที ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเกิดกรณีใดกรณีหนึ่งที่กล่าวนี้ก็ตามต่อกลุ่มบุคคลเพศที่สาม ให้รัฐได้มีการสืบสวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมและรวดเร็ว

5. ยกเลิกโทษประหารชีวิต ซึ่งรวมถึงโทษประหารชีวิตบุคคลที่เป็นบุคคลเพศที่สาม หรือบุคคลที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ

6. ทบทวนข้อกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่า กรณีที่มีการทรมาน มีการสังหาร หรือมีการขู่ฆ่า และมีการทารุณโหดร้ายอื่น ๆ เพราะสาเหตุจากการเป็นบุคคลเพศที่สาม จะได้รับการสืบสวน ฟ้องร้อง ลงโทษ ในกระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ กฎหมายควรที่จะคุ้มครองนักต่อสู้เพื่อเรียกร้อง สิทธิมนุษยชนที่ทำงานเพื่อสิทธิของบุคคลเพศที่สาม หรือบุคคลที่ทำงานด้านสิทธิสตรี และด้านการเผยแพร่เรื่องโรคเอดส์ ซึ่งมักถูกมองว่าเป็นบุคคลเพศที่สาม

7. รัฐบาลควรให้การศึกษาและให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อให้แน่ใจว่ามีการบรรจุเนื้อเรื่องการยุติการทรมาน การข่มขืน หรืการล่วงละเมิดทางเพศ ในหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อจัดให้กับนักกฎหมาย ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ข้าราชการพลเรือนต่าง ๆ และเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ พิจารณาคดีและเจ้าหน้าที่เรือนจำต่าง ๆ โดยให้เนื้อหาการอบรมครอบคลุมถึง การปกป้องสิทธิของ บุคคลเพศที่สาม ให้พ้นจากการทรมาน

8. ส่งเสริมให้มีการศึกษาด้านสิทธิมนุษยชนโดยเน้นถึงความจำเป็นในการปกป้องสิทธิมนุษยชนต่อบุคคลทั่วไป และบุคคลเพศที่สาม

9. เสนอความเห็นเพื่อให้มีการพูดคุยในประเด็น สิทธิของบุคคลเพศที่สามในการประชุมองค์การสห ประชาชาติ

 

ภาระกิจขององค์การนิรโทษกรรมสากล ที่เพิ่มเติมเพื่อบุคคลเพศที่สาม

ในปี พ.ศ. 2534 ณ การประชุมสภานานาชาติ องค์การนิรโทษกรรมสากล ที่เมือง โยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น

องค์การฯ ได้ตกลงที่จะขยายภารกิจงานเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศที่สามที่ถูกกักขัง โดยเพิ่มคำ จำกัดความของนักโทษทางความคิด ซึ่งแต่เดิมหมายถึง บุคคลที่ถูกจำคุกด้วยสาเหตุ ของความเชื่อ สีผิว เพศ เผ่าพันธุ์ ภาษา หรือศาสนา โดยที่พวกเขาไม่ได้ใช้ความรุนแรง ให้มีความหมายรวมถึงกลุ่มบุคคลเพศที่สาม ที่ถูกจำคุก อันเนื่องมาจากการแสดงถึงความเป็นบุคคล เพศที่สาม ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากกรณีที่เป็นจริง หรือ กรณีที่เป็นเพียงข้อกล่าวหาว่าเป็นบุคคลเพศที่สาม

องค์การนิรโทษกรรมสากล ต้องการความช่วยเหลือเพื่อบุคคลเพศที่สาม

นับตั้งแต่องค์การนิรโทษกรรมสากล จะทำงานปกป้องสิทธิมนุษยชน ให้แก่บุคคลเพศที่สามที่เป็น นักโทษทางความคิด องค์การฯได้มีการติดต่อกับหน่วยงานที่ดำเนินงานด้านสิทธิของบุคคลเพศ ที่สามทั่วโลก

นอกจากนี้ องค์การฯ ยังตระหนักถึงการต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศที่สาม ว่าเป็นอีกหนึ่งแนว ทางในการต่อสู้ เพื่อให้ได้มาซึ่ง “สิทธิมนุษยชน” ของคนทุก ๆ คน

องค์การนิรโทษกรรมสากล มีความสนใจที่จะรับข่าวสารการละเมิดสิทธิมนุษยชนของบุคคลเพศที่สาม ไม่ว่าจะเกิดขึ้น ที่ใดก็ตามในโลกนี้ ข้อมูลนั้นสามารถอาจจะส่งมาในรูปแบบของรายงาน บทความ คำให้การของพยาน หรือการตัดข่าว จากหนังสือพิมพ์ ภายถ่าย หรือในรูปแบบอื่น ๆ หากว่าคุณ หรือคนที่คุณรู้จักตกเป็นเหยื่อต่อการละเมิดสิทธิมนุษยนชน

โดยให้ส่งจดหมายหรือข้อมูลในรายละเอียดต่าง ๆ ที่บรรยายถึงการละเมิดนั้น ๆ มาที่ องค์การนิรโทษกรรมสากล สำนักเลขาธิการ กรุงลอนดอน ตามที่อยู่ด้านล่างนี้

Amnesty International
International Secretariat
1 Easton Street London WCIX 8DJ
United Kingdom

Phone 0171 413 5500 Fax 0171 956 1157

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>